แสดงความยินดีกับ อาจารย์พงศ์เทพ แก้วเสถียร (อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน) ในโอกาสที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย เรื่อง "การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนบนฐานวิถีวิชีวิต