ปฏิทินกิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วัน เดือน ปี เวลา กิจกรรม สถานที่
19 พ.ค. 57 08.30 – 16.00 น. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ ห้องลีลาวดี  ชั้น 2
    เรื่อง  ทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    จำนวน  85  คน  
       
19 – 27 พ.ค. 57 09.00 – 16.00 น. โครงการอบรม Microsoft Office Advance ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 – 6 
    จำนวน 1,216 คน อาคารทีปังกรรัศมีโชติ และห้องลีลาวดี
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       
22 – 30 พ.ค. 57 09.00 – 15.00 น. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการ ห้องลีลาวดี  ห้อง 1304  และห้อง 1305
    สื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนให้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  
22 พ.ค. 57 13.00 – 16.30 น. ทดสอบกลุ่มเรียน เวลา 13.00 – 16.30 น.  
    จำนวน  70  คน  
       
30 พ.ค. 57 08.30 – 16.30 น. โครงการสัมมนาบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน : ณ มลลดารีสอร์ท ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก
    เวทีชาวบ้านและกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงาน จ.สุราษฎร์ธานี
    จำนวน  60  คน  
       
27 พ.ค. 57 09.00 – 16.00 น. โครงการ สัมมนาการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ ห้องลีลาวดี  ชั้น 2
    จำนวน  100  คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       
29 พ.ค. 57 08.00 – 16.00 น. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ ห้อง GA104 
    จำนวน 327 คน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
      บัณฑิตวิทยาลัย
       
2 – 20 มิ.ย. 57 09.00 – 12.00 น. โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
    ให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
    จำนวน  2,303  คน  
       
3 มิ.ย. 57 08.00 – 16.30 น. โครงการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ ศาลาประชาคมตำบลกรูด
    ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.กาญจนดิษฐ์  จ.สุราษฎร์ธานี
    จำนวน 45 คน