แบบฟอร์มงานบุคคล

แบบข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติราชการสายวิชาการ (TOR)

แบบข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติราชการสายสนับสนุน (TOR)

แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (ปฏิบัติงานจริง)

แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (ผู้ลาศึกษาต่อ)

แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน

แบบฟอร์มขอใช้เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อทำผลงานเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ

แบบตอบรับเป็นที่ปรึกษาการเขียนผลงานทางวิชาการ

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอรับทุนสนับสนุนการเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ