ปีที่

ชื่อโครงการวิจัย

ผู้วิจัย

แหล่งทุน

2555 การบริหารจัดการหนึ้ของเกษตรกรลูกค้าสหกรณ์การเกษตรพิปูน จำกัด ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช นายชัยณรงค์  จะรา มรส.(ทุนวิจัยเพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่)
2555 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลต่อการส่งเสริม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาเทศบาลในพื้นที่อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวพสุวดี  พลพิชัย มรส.(ทุนวิจัยเพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่)
2555 กระบวนการเผยแผ่พุทธธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ นายเอกมันต์  แก้วทองสอน มรส.(ทุนวิจัยเพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่)
2555 วิถีชีวิตบนอ่าวบ้านดอนในรูปแบบผลงานจิตรกรรม(ผลงานสร้างสรรค์) นายเดชวินิตย์  ศรีพิณ มรส.(ทุนวิจัยเพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่)
2555 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงานเทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวกันยารัตน์ จันทร์สว่าง มรส.(ทุนวิจัยเพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่)
2555 กระบวนการยอมรับนวัตกรรมชุมชน ของหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ชุมชนป่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวจารุโส  สุดคีรี มรส.(ทุนวิจัยเพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่)
2555 ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก่อเกิดพิพิธภัณฑ์เมืองสุราษฎร์ธานี ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นางสาวศิริอร  เพชรภิรมย์ มรส.(ทุนวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการตามลักษณะของศาสตร์)
2555 เปรียบเทียบลักษณะการใช้ภาษาชาวไทยทรงดำ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับชาวไทยทรงดำ จังหวัดเพชรบุรี นางสาวจิรวรรณ พรหมทอง มรส.(ทุนวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการตามลักษณะของศาสตร์)
2555 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวจิราพร  ไชยเชนทร์ มรส.(ทุนวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการตามลักษณะของศาสตร์)
2555 การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการรับรู้และการสร้างสรรค์ ศิลปะนามธรรมจากการเรียนรู้กฎตถตา อิทัปปัจจยตา และอนัตตาของท่านพุทธทาสภิกขุ: การรับรู้เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของศิลปะ ชีวิต สังคม และสันติภาพ นายพิชัย สุขวุ่น มรส.(ทุนวิจัยที่จัดทำเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ  )
2555 ความสำเร็จของการนำนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานี ดร.วาสนา  จาตุรัตน์ และคณะ สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2555 ปรัชญาศิลปะหลังสมัยใหม่กับปรัชญาศิลปะในทัศนะของท่านพุทธ ทาสภิกขุ : การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบเพื่อเสนอกระบวนทัศน์ใหม่ทางศิลปะและกระบวนการ ทัศน์แห่งการพัฒนาบนฐาน ของความหลากหลาย นายพิชัย  สุขวุ่น สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2555 ทิศทางยุทธศาสตร์ความมั่นคงและกำลังอำนาจแห่งชาติ : กรณีศึกษาคนไทยพลัดถิ่น จังหวัดชุมพร ผศ.ดร.วิศาล  ศรีมหาวโร สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา