สรุปจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557

 

ที่

ชื่อ-สกุล

ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน/งบประมาณ

ภายใน

ภายนอก

1

อาจารย์จิณห์ตปาฏี พิบูลย์

การรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

30,000

(งบรายได้)

 

2

อาจารย์กิติมา  ทวนน้อย

การศึกษาเพลงพื้นบ้านภาคใต้ : เพลงบอกคณะสมใจ ศรีอู่ทอง ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

44,000

(งบราย ได้)

 

3

อาจารย์ปิยะรัตน์ ภิรมแก้ว

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมิเดีย เรื่อง การสร้างชิ้นงาน มัลติมิเดีย สำหรับนักศึกษาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

47,000

(งบรายได้)

 

4

อาจารย์สุพัฒน์  สีระพัดสะ

การจัดการสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นของครูสอนลิง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

51,420

(งบรายได้)

 

5

ผศ.สมเชาว์ ชาตินฤดม

ผลของการอ่านอย่างกว้างขวางต่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

57,300

(งบรายได้)

 

6

อาจารย์วรรณลพ  มีมาก

การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมจากสัจธรรมสภาวะเสื่อมสลายของร่างกายมนุษย์

60,000

(งบรายได้)

 

7

อาจารย์อุมา สินธุเศรษฐ์

แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน จ.สุราษฎร์ธานี

51,600

(งบรายได้)

 

8

อาจารย์อภิญญา  ศิริวรรณ

เส้นขีดและลำดับขีดกับการเขียนตัวอักษรจีน

59,577

(งบรายได้)

 

9

อาจารย์กฤษณพงษ์  วิชัยดิษฐ์

รูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของเทศบาล ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

42,975

(งบรายได้)

 

10

อาจารย์บัญชา  อาษากิจ

การสร้างสรรค์ดนตรีกับทฤษฎีความว่างของท่าน พุทธทาส  

52,490

(งบรายได้)

 

11

อาจารย์มาโนชญ์  ยกเชื้อ

การศึกษาวิเคราะห์การบรรเลงของไมค์พอร์ตนอย

32,390

(งบรายได้)

 

12

อาจารย์อรอุษา หนองตรุด

การประพันธ์ดนตรีร่วมสมัยโดยใช้แนวความคิดดนตรีโนรา

94,330

(งบรายได้)

 

 

 

 

 

 

13

ดร.ภมรรัตน์ สุธรรม

อาจารย์นฤมล ดำอ่อน

อาจารย์จิราพร ไชยเชนทร์

การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ป่าต้นน้ำราด-คลองมะเลาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

300,000งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

14

ดร.จตุพล  ชูจันทร์

การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส่งเสริมต่อการท่องเที่ยว ในอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

500,000

งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

15

ผศ.ดร.วิศาล ศรีมหาวโร

ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ และภัยธรรมชาติอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคประชาชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

300,000

งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

รวม 15 โครงการ

623,082

1,100,000

รวมงบประมาณที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย

1,723,082

 

 

 

 

 

 


ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2557

ลำดับ

ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชื่อผู้ทำผลงาน

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่

แหล่งเผยแพร่

ระดับคุณภาพ

ค่าน้ำหนัก

1

ทางเลือกต่อการสร้างโอกาสในชีวิตของเยาวชนที่ตัดสินใจลาออกจากการเรียนกลางคัน จังหวัดสงขลา

นายณัฏฐณิชา พรรณรัตน์

19 – 20 กุมภาพันธ์ 2557

การประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัยและนิทรรศการการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวจากท้องถิ่นสู่อาเซ๊ยน 2557

การประชุมวิชาการระดับชาติ

0.25

2

ความเปลี่ยนแปลงของสังคมชาวจีนโพ้นทะเลสยามในช่วงเหตุการณ์การปฏิวัติซินไฮ่

นางสาวอุมา

สินธุเศรษฐ

19 – 20 กุมภาพันธ์ 2557

การประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัยและนิทรรศการการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวจากท้องถิ่นสู่อาเซียน 2557

การประชุมวิชาการระดับชาติ

0.25

3

Everone I never sleep with 2014

นางสาวบุษราพร  ทองชัย

2 -7 กุมภาพันธ์ 2557

โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมระหว่างศิลปินไทยและอินโดนิเซีย (THAILAND AND INDONESIA ART AND CULTURE EXCHANGE PROJECT) นิทรรศการ “NEO BARBARIAN 2” Bentara Budaya Gallery, Bali, INDONESIA

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

0.5

4

Women are not allow inside

นางสาวบุษราพร  ทองชัย

2 -7 กุมภาพันธ์ 2557

โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมระหว่างศิลปินไทยและอินโดนิเซีย (THAILAND AND INDONESIA ART AND CULTURE EXCHANGE PROJECT) นิทรรศการ “NEO BARBARIAN 2” Bentara Budaya Gallery, Bali, INDONESIA

 

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

0.5

5

การพัฒนาเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติประเทศไทย

นางสาวปุณยร์วี  หนูประกอบ

 17 มกราคม 2557

Improving Human Life University of Muhammadiyah Yogyakarta, INDONESIA

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

0.25

6

Factor Affecting the Learning Responsibility of First Year Students at Suratthani Rajabhat University

นายเกียรติศักดิ์ ด้วงจันทร์

 27 January  2014

Asian Socail Science Vol. 10, No.3; 2014
ISSN 1911-2017
E-ISSN 1911-2025

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

1

7

พุทธจริยศาสตร์กับการตั้งครรภ์แทน

นายเกียรติศักดิ์ ด้วงจันทร์

มกราคม มิถุนายน 57

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎร์ธานี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557

วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI

0.25

8

สุขของคนทำพิพิธภัณฑ์ : มุมมองของคนในพิพิธภัณฑ์เฮือนบ้านสวกแสนชื่น

นางสาววนิษา

 ติคำ

กรกฎาคม ธันวาคม 57

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎร์ธานี ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557

วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI

0.25

9

ศิลปะการแสดงโนรากับการพัฒนาชุมชน : บ้านเกาะประดู่ ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

นางสาวจิรวรรณ ศรีหนูสุด

กรกฏาคม ธันวาคม 57

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎร์ธานี ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557

วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI

0.25

10

Speech Acts in Anti-Smoking Advertisements

นางสาวสุชาดา นรเศรษฐโกศล

กรกฏาคมธันวาคม 57

วารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557

วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI

0.25

11

ชื่อภาพ Body No.21
ชื่อภาพ Body No.22
ชื่อภาพ Body No.20
ชื่อภาพ Body No.23
ชื่อภาพ Body No.19
ชื่อภาพ Body No.2
ชื่อภาพ Body No.24
ชื่อภาพ Body No.25
ชื่อภาพ Body No.26
ชื่อภาพ Body No.27
ชื่อภาพ Body No.5
ชื่อภาพ Body No.6
ชื่อภาพ Body No.1
ชื่อภาพ Body No.18
ชื่อภาพ Body No.13
ชื่อภาพ Body No.17
ชื่อภาพ Body No.14
ชื่อภาพ Body No.11
ชื่อภาพ Body No.12
ชื่อภาพ Body No.16
ชื่อภาพ Body No.7
ชื่อภาพ Body No.28
ชื่อภาพ Body No.4

นายวรรณลพ 

มีมาก
23 ชิ้น
(23*0.25)

30 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2557

 นิทรรศการ เวลาของดอกไม้
( IMPERMANENT  BEAUTY) 
ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 2

หอศิลป์จามจุรี

การเผยแพร่ในระดับชาติ

5.75

12

The Effectiveness of Microsoft Photo Story on students’Motivation in English Classroom

น.ส.กิ่งกาญจน์

สุพรศิริสิน

 29 – 30 พฤษภาคม 2557

มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

0.25

13

ความสำเร็จของการนำนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด สุราษฎร์ธานี

ดร.วาสนา 

จาตุรัตน์
นายพลกฤต 

แสงอาวุธ
นางสาวเพ็ญนภา  สวนทอง

22 – 24 มกราคม 2557

การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 โดยความร่วมมือของ 70 มหาวิทยาลัย ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการระดับชาติ

0.25

14

การพัฒนาเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติประเทศไทย

น.ส.ปุณยวีร์ 

หนูประกอบ

 

Improving Human Life University of Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

0.25

15

ภาพชื่อ หนำกลางทะเล  (สีน้ำ)

นายธีรศักดิ์

ทองนุ้ยพราหมณ์

 

นิทรรศการศิลปกรรม ครั้งที่ 1 กลุ่มครูศิลปะ อำเภอเกาะสมุย ณ ศูนย์ศิลปะโรงเรียนบ้านหาดงาม

ระดับจังหวัด

0.125

16

ภาพชื่อ ไสว  (สีน้ำมัน)

ว่าที่ ร.ท.พงศ์ชาติ อินทชุ่ม

 

นิทรรศการศิลปกรรม ครั้งที่ 1 กลุ่มครูศิลปะ อำเภอเกาะสมุย ณ ศูนย์ศิลปะโรงเรียนบ้านหาดงาม

การประชุมวิชาการระดับชาติ

0.125

17

แนวทางการอบรมขัดเกลาบุตรของครอบครัวไทยที่พอแม
แตงงานขามวัฒนธรรม

นายณัฏฐณิชา พรรณรัตน์

20 – 21 พ.ย. 2557

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
สุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 10   “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การประชุมวิชาการระดับชาติ

0.25

18

ศึกษาวิถีชีวิตจีนโพนทะเลในประเทศไทย

ผานวรรณกรรมจีน
ของเหยาจงเหวย

นางสาววัชรีญา  ยะวิเชียร

20 – 21 พ.ย. 2557

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
สุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 10   “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การประชุมวิชาการระดับชาติ

0.25

19

กิจกรรมทางการเมืองของชาวจีนโพ้นทะเลสยามเพื่อการปฏิวัติซินโฮ่ ค.ศ. 1991
และผลกระทบที่มีต่อสังคมสยาม

นางสาวอุมา

สินธุเศรษฐ

11 -12 ธันวาคม 2557

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่33  (The 33rdNational Graduate Research Conference) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การประชุมวิชาการระดับชาติ

0.25

20

Networks of Disaster Management and Conflict in Disaster Management
in Thailand

นางสาวปุณยร์วี  หนูประกอบ

15-16 ธันวาคม 2557

ประชุมนานาชาติ The International Conference on Peace & Conflict Resolution: Bridging Diversity for Peaceful Coexistence ณ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

0.25

21

A Claim for Non-Violence towards Peace

นางสาวพสุวดี  พลวิชัย

15-16 ธันวาคม 2557

ประชุมนานาชาติ The International Conference on Peace & Conflict Resolution: Bridging Diversity for Peaceful Coexistence ณ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

0.25

22

Conflict Resolution through Common-Pool Resources Management: “When the Sea has its Owners” A Case of Community Fisheries, Ban Don Bay, Suratthani Province

น.ส.ชนัญชิดา ทิพย์ญาณ

15-16 ธันวาคม 2557

ประชุมนานาชาติ The International Conference on Peace & Conflict Resolution: Bridging Diversity for Peaceful Coexistence ณ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

0.25

23

Pulic Policy of Citizen Sector : Overiew from Population in Amnat Chaoen on Charter Advocate

น.ส.พสุวดี                พลวิชัย

20th to 21st November 2014

10th International Conference on Humanities and Social Sciences (IC-HuSo2014) At  Khon Kaen University, Thailand

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

0.25

24

 เงา

นายพงษ์ชาติ

 อินทชุ่ม

2-4 ธันวาคม 2557

โครงการนิทรรศการศิลปคณาจารย์
ครั้งที่ 2 นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี

ระดับจังหวัด

0.125

25

 ตึกเกษตร

นายพิชัย  สุขวุ่น

2-4 ธันวาคม 2557

โครงการนิทรรศการศิลปคณาจารย์
ครั้งที่ 2 นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี

ระดับจังหวัด

0.125

26

 ท้องทุ่ง

ผ.ศ.ธีรศักดิ์ 

ทองนุ้ยพราหมณ์

2-4 ธันวาคม 2557

โครงการนิทรรศการศิลปคณาจารย์
ครั้งที่ 2 นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี

ระดับจังหวัด

0.125

27

 เกาะแรด

นายเดชวินิตย์  ศรีพิณ

2-4 ธันวาคม 2557

โครงการนิทรรศการศิลปคณาจารย์
ครั้งที่ 2 นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี

ระดับจังหวัด

0.125

28

 พ่อหลวง

นายวรรณลพ 

มีมาก

2-4 ธันวาคม 2557

โครงการนิทรรศการศิลปคณาจารย์
ครั้งที่ 2 นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

ระดับจังหวัด

0.125

29

Adaptation and religions of Thai Buddhist marriage in a cross-cultural southern Society

นายณัฏฐณิชา พรรณรัตน์

18-19 December, 2014

The 8th International HUSOC Conference Academics-Research 2014 : “Humanities and Social Sciences: Multidiscipline beyond Frontiers”Faculty of Humanities, Kasetsart University

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

0.25

30

The  Sketches

น.ส.บุษราพร  ทองชัย

2 -7 กุมภาพันธ์ 2557

โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมระหว่างศิลปินไทยและอินโดนิเซีย (THAILAND AND INDONESIA ART AND CULTURE EXCHANGE PROJECT) นิทรรศการ “NEO BARBARIAN 2” Bentara Budaya Gallery, Bali, INDONESIA

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

0.5

31

ปรัชญาศิลปะหลังสมัยใหม่กับปรัชญาศิลปะในทัศนะของท่านพุทธทาสภิกขุ : การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบเพื่อเสนอกระบวนทัศน์ใหม่ทางศิลปะและกระบวนทัศน์แห่งการพัฒนาบนฐานของความหลากหลาย

นายพิชัย  สุขวุ่น

22 – 24 มกราคม 2557

การประชุมโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 HERP Congress 2 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ประชุมนานาชาติ

 

32

เมืองที่ยั่งยืน : ความเป็นเมืองและสิ่งแวดล้อมในมุมมองของนานาชาติ

ดร.ประทุมทิพย์  ทองเจริญ

กันยายน 2557

วารสารสงขลานครินทร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์              ฉบับที่ 3 ปีที่ 19

วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI

 

33

สุขของคนทำพิพิธภัณฑ์ : มุมมองของคนในพิพิทธภัณฑ์เฮือนบ้านสวกแสนชื่น

น.ส.วนิษา  ติคำ

กรกฎาคม – ธันวาคม 2557

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีทื่ 6 ฉบับที่ 2

วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI