สรุปจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558
 
ที่
ชื่อ-สกุล
ชื่อโครงการวิจัย
แหล่งทุน/งบประมาณ
ภายใน
ภายนอก
1
อ.นุชนาฏ  อิ่มใจดี
The Study of Teaching with Collection for ELF Students Writing Skill
30,000
(คืนทุน)
 
2
ผศ.อร  ขันธประดิษฐ์
เทคนิคการสอนภาษาฝรั่งเศสโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่านและเขียน สำหรับ
ผู้เริ่มเรียน
30,000
 
 
3
อ.มนัสชนก  ทิพย์รักษา
ความพร้อมในการสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
29,600
 
 
4
อ.สุไลมาน  สมาแฮ
การพัฒนาสื่อประสมเสริมทักษะการอ่านภาษามาลายู สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
28,700 *
(คืนทุน)
 
5
อ.พงศ์เทพ  แก้วเสถียร
การสืบทอดวิถีชีวิตและภูมิปัญญาในการประกอบอาชีพของชุมชนบ้านนิคม
40,000
 
 
6
ดร.ศิริรัตน์ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์
การออกแบบและการรับรู้หน่วยเสียงพยัญชนะท้ายภาษาอังกฤษของนักศึกษามรส.สุราษฎร์ธานี
36,500
 
 
7
อ.ณฐกร  นิยมเดชา
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
44,000
 
 
8
อ.ธนิศา  สุขารมย์
การพัฒนารูปแบบการใช้บริการหนังสือธรรมะในสังคมร่วมสมัยกรณีศึกษาผู้สูงอายุในเขตอ.เมือง      จ.สุราษฎร์ธานี
60,000
 
 
9
ดร.กัลญา  แก้วประดิษฐ์
แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการธุรกิจทางวัฒนธรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่                    จ.สุราษฎร์ธานี
60,000
 
 
10
อ.อมรรัตน์  แซ่กวั่ง
 
การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์แนะนำทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”                    จ.สุราษฎร์ธานี
42,600
 
 
11
อ.วัชรีญา  ยะวิเชียร
การจัดค่ายกิจกรรมภาษาจีนสำหรับนักศึกษาระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 2
43,650
 
 
12
อ.เพ็ญนภา  สวนทอง
 
แนวทางการบริหารจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลตำบล
60,000
 
 
13
อ.สมมาส  เส้งสุย
แนวทางการพัฒนาทุนทางสังคมเพื่อการดูแลผู้สูงอายุโดยใช้ครอบครัวและชุมชน : กรณีศึกษาตำบลทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
37,910
 
 
14
ดร.เสน่ห์  บุญกำเนิด
ภูมิปัญญาชาวบ้าน : กระบวนการเรียนรู้การปรับตัวของเกษตรกรใน จ.สุราษฎร์ธานี
60,000
 
 
15
อ.วนิษา  ติคำ
อ.จีรวรรณ  ศรีหนูสุด
วัฒนธรรมหมากและการจัดการหมากของตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
353,800
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
16
ดร.ไชยวัฒน์  เผือกคง
การรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้และภูมิปัญญาการจัดทำปราสาทศพสกุลช่างลำปาง
 
300,000
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
17
อ.ชัยณรงค์  จะรา
แนวทางแห่งการหลุดพ้นของเกษตรกรตำบลพิปูนอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราช
 
100,000
สำนักงานเทศบาลตำบล
พิปูน
18
อ.ธีรศักดิ์  ทองนุ้ยพราหมณ์
ความงามแห่งท้องทุ่ง
 
100,000
ทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี
19
อ.วรรณลพ  มีมาก
การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมจากสัจธรรมสภาวะเสื่อสลายของร่างกายมนุษย์
 
100,000
ทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี
20
ดร.พลกฤต  แสงอาวุธ
อ.สมปราชญ์  วุฒิจันทร์
อ.สิทธิพันธ์  พูนเอียด
โครงการ ๕ ห่วง : หมวกนิรภัย ๑๐๐% มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้
 
470,000
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
รวม 20 โครงการ
602,960
1,423,800
รวมงบประมาณที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
2,026,760
 
          หมายเหตุ
ลำดับที่ 1 และ 4 คืนทุน
สรุปผลตามตัวบ่งชี้ สกอ. 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ
 
 
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2558
ลำดับ
ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ชื่อผู้ทำผลงาน
วันเดือนปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่
แหล่งเผยแพร่
1
ความเชื่อเกี่ยวกับแม่ย่านางเรือและแนวทางการดำรงอยู่ของชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้จังหวัดสงขลา
นายณัฏฐณิชา  พรรณรัตน์
27-28 มกราคม 2558
ประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาพัฒนาชุมชนและสังคมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
2
การปรับตัวของชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสงขลาในเงื่อนไขสังคมปัจจุบัน
นายณัฏฐณิชา  พรรณรัตน์
มี.. 2558
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
3
การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดจากการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่มีประสบการณ์ทางภาษาอังกฤษแตกต่างกัน
นางสาวศิริรัตน์  ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์
มกราคม – เมษายน 2558
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4
กิจกรรมทางการเมืองชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทยช่วงจีนยุคปฏิวัติค..1911
นางสาวอุมา  สินธุเศรษฐ
มกราคม – เมษายน 2558
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5
The role of local administration in promoting people’s ways of life based on the Philosophy of Sufficientt Economy : a case study of Municipality in Wiang Sa District, Surat Thani
นางสาวพสุวดี  พลพิชัย
 
16-18 เมษายน 2558
 
Tokyo International Conferences on Humanities and Social Sciences 2015    
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
6
The Development of Daily life Listenning Skill Training Package of first year  Business English Major Students In Humannities and Social Sciences Faculty Suratthani Rajabhat University
นายสิทธิชัย  ชีวะโรรส
29 เม.ย. 2558
 
Asean Graduate Studies International Conference (AGSIC) 2015 ณ เกาะสมุย
7
The error analysis of Thai students’ Chinese Classifiers usage.
《泰国学生使用汉语名量词偏误分析》
Miss.Ammara Apaipong
01/12/2014
Journal of Culture and Education.
《文教资料》
8
Thecomparative study of noun classifier types in Chinese and Thai.
《汉语与泰语名量词类型对比研究》
Miss.Ammara Apaipong
01/05/2015
Journal of Language and Literature Studies.《语文学刊》
9
การเปรียบเทียบการเรียงลำดับวลีส่วนขยายคำนามในภาษาจีนและภาษาไทย
นางสาวอภิญญา  ศิริวรรณ
8-9 มกราคม 58
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วัฒนธรรมจีนและการเรียนการสอนภาษาจีนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันขงจื้อแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
The political role of Thai overseas Chainese  newpapers during the period of Chaina’s Xinhai Revolution
นางสาวอุมา  สินธุเศรษฐ
14-19 มิ.ย.58
การประชุมวิชาการ “International Conference on Humanities, Languages and Social Science (ICHLSS)” ประเทศสิงคโปร์