รายชื่อโครงการวิจัย หมวดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2557
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
นักวิจัย
งบประมาณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
  ภายใน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก
สัญญา
1
การรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
น.ส.จิณห์ตปาฏีพิบูลย์
30,000
ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง
ดร.ศิโรจน์  พิมาน
ดร.สัจจารีย์  ศิริชัย
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ 80161  / 081-895-0236
13 ก.พ.57-12 ก.พ.58
กรุงไทย
828-1-14650-8
2
การศึกษาเพลงพื้นบ้านภาคใต้ : เพลงบอกคณะสมใจ ศรีอู่ทอง ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
นางสาวกิติมา ทวนน้อย
44,000
ศ.ดร.ชวน  เพชรแก้ว
ผศ.เสรี  ด้วงคำจันทร์
ดร.พรเทพ บุญจันทร์เพชร
วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง 150 ม.1 ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 / 081-8962336  
13 ก.พ.57-12 ก.พ.58
กรุงไทย
908-1-17146-1
3
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างชิ้นงานมัลติมีเดีย สำหรับนักศึกษาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
 
 
น.ส.ปิยะรัตน์ ภิรมแก้ว
47,000
ผศ.ดร.น้ำอ้อย  มิตรกุล
ผศ.สุกิจ เอี่ยมสะอาด
ผศ.ดร.อรรจน์ บัณฑิตย์
สภมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ 80161 / 081-458-3333
 
13 ก.พ.57-12 ก.พ.58
กรุงไทย
828-1-14791-1
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
นักวิจัย
งบประมาณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายใน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก
สัญญา
4
การจัดการสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นของครูสอนลิง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายสุพัฒน์  สีระพัดสะ
51,420
ดร.ภมรรัตน์  สุธรรม
ดร.ศิโรจน์  พิมาน
ผศ.ดร.อรรจน์ บัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ 80161 / 081-458-3333
13 ก.พ.57-12 ก.พ.58
5
การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมจาก            สัจธรรมสภาวะเสื่อมสลายของร่างกายมนุษย์
นายวรรณลพ  มีมาก
60,000
รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร
อ.พิชัย  สุขวุ่น
ศ.อิทธิพล  ตั้งโฉลก
ภาควิชาจิตรกรรม
ม.ศิลปการ 31 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200
081-8202106
1 ส.ค.57-31 มี.ค. 58
6
การศึกษาเทคนิคทางดนตรีของ ไมค์ พอร์ตนอย: กรณีศึกษา เพลงอินสตรูเมดเล่
นายมาโนชญ์  ยกเชื้อ
32,390
ผศ.เสรี  ด้วงคำจันทร์
อ.พิชัย  สุขวุ่น
ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-443-959
1 ส.ค.57-31 มี.ค. 58
7
แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน จ.สุราษฎร์ธานี
น.ส.อุมา  สินธุเศรษฐ
51,600
รศ.ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร
ผศ.สมเชาว์  ชาตินฤดม
ผศ.ดร.วิไล  ลิ่มถาวรนันต์
สาขาวิชาภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
ม.บูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข               อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131/
038-10235๑
1 ส.ค.57-31 ก.ค. 58
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
นักวิจัย
งบประมาณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายใน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก
สัญญา
8
เส้นขีดและลำดับขีดกับการเขียนตัวอักษรจีน
น.ส.อภิญญา ศิริวรรณ
59,577
ศ.ดร.ชวน  เพชรแก้ว
รศ.ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร
ผศ.ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ
คณะศิลปะศาสตร์
ม.อุบลราชธานี  ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี  34190
085-104-0408
1 ส.ค.57-31 ก.ค. 58
ไทยพาณิชย์
583-227-978-6
9
รูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของเทศบาล ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
นายกฤษณพงษ์วิชัยดิษฐ
42,975
ผศ.ดร.สมศักดิ์  ชอบตรง
ดร.ภมรรัตน์  สุธรรม
นายปราโมทย์ ศรีสมโภชน์
 
1 ส.ค.57-31 ก.ค. 58
รวมงบประมาณทั้งสิ้น  418,944  บาท
 
 
 
  
 
 
รายชื่อโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2557
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
 
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
นักวิจัย
งบประมาณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายใน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก
สัญญา
1
การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ป่าต้นน้ำป่าน้ำราด-คลองมะเลาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ดร.ภมรรัตน์ สุธรรม
นางสาวนฤมล ดำอ่อน
น.ส.จิราพร ไชยเชนทร์
300,000
 
 
1 ต.ค.57 – 30 ก.ย. 58
2
ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญญาภัยพิบัติ และภัยธรรมชาติอย่างบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคประชาชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผศ.ดร.วิศาล ศรีมหาวโร
300,000
 
 
1 ต.ค.57 – 30 ก.ย. 58