ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และท่านผู้สนใจทุกท่าน ลงทะเบียนเข้าร่วมงานภาคการประชุม
ของงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)” ผ่านทางระบบลงทะเบียนได้ที่
http://www.nrct.go.th และ http://researchexpo.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2560