ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดงานราชภัฏวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่  18-19 สิงหาคม 2556  ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษาให้บริการวิชาการแก่ชุมชนโดยจัดนิทรรศการวิชาการ การอบรมสัมมนาและจัดแข่งขันทักษะวิชาการ 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม