ชื่อ – สกุล
นางจารี  วาริชกิจกุล
ตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงาน

บริหารงานทั่วไปวุติการศึกษา (สูงสุด)
สถาบันการศึกษา สถาบันราชภัฎสุราษฎร์ธานี
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ ด้านพัสดุ