ชื่อ – สกุล
นางชนัญชิดา  ทิพย์ญาณ
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
ศษ.ม. (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)
สถาบันการศึกษา
อีเมล์ chanan1928@hotmail.com
โทรศัพท์ภายใน 1133
ความเชี่ยวชาญ