ชื่อ – สกุล
ดร.จตุพล  ชูจันทร์
ตำแหน่ง อาจารย์ (ประธานหลักสูตรการพัฒนาชุม)
วุติการศึกษา
ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อีเมล์ CHCH2499@hotmail.com
โทรศัพท์ภายใน 1133
ความเชี่ยวชาญ การวิจัย