ชื่อ – สกุล
Doctor Pamornrat  Sutum
ตำแหน่ง Lecturer
วุติการศึกษา
Ed.D
สถาบันการศึกษา Mahidol University
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ Social Science