ชื่อ – สกุล
ผศ.ดร.ภมรรัตน์  สุธรรม
ตำแหน่ง ผศ.
วุติการศึกษา
ศศ.ด. (ประชากรศึกษา)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
อีเมล์ pamornrat79@hotmail.com
โทรศัพท์ภายใน 1133
ความเชี่ยวชาญ สังคมศาสตร์