ชื่อ – สกุล
นายสุทธินันท์  ทิพย์มณี
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
รป.ม. (การจัดการภาครัฐ)
สถาบันการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนา
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ การจัดการภาครัฐ