ชื่อ – สกุล
ดร.สมคิด  รัตนพันธ์
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา (สูงสุด)
Ph.D. (Sociology)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยปูน่า  ประเทศอินเดีย 
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ สังคมวิทยา พัฒนาชุมชน