ชื่อ – สกุล
ดร.เสน่ห์  บุญกำเนิด
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
ปร.ด. (การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
สถาบันการศึกษา
อีเมล์ sane0907@gmail.com
โทรศัพท์ภายใน 1133
ความเชี่ยวชาญ