รับสมัครทุน 1 มหาวิทยาลัย 1 ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556รับสมัครทุน 1 มหาวิทยาลัย 1 ทุนการศึกษา

                                                                                                                              ประจำปีการศึกษา 2556

ด้วยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะรับสมัครทุน              1 มหาวิทยาลัย 1 ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     (ทุกสาขาวิชา) ท่านใดสนใจขอรับทุน ให้ติดต่อที่งานกิจการนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 โดยทุนการศึกษามีรายละเอียด คือ
1. ได้รับยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรในสาขาวิชาที่ศึกษา
2. ทุนการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 20,000 บาท ต่อปีการศึกษา จำนวน 1 ทุน
นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี (ชั้นปีที่ 2 – 3) รหัส 55 – 54
2. มีผลการเรียนขณะขอรับทุนไม่ต่ำกว่า 2.50
3. มีความประพฤติเรียบร้อย ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความตั้งใจในการเรียน
4. ขณะขอรับทุน ต้องไม่ได้รับทุนได้เปล่าอื่นๆ (ยกเว้นทุน กยศ.)
การเพิกถอนสิทธิ์ของผู้ที่ได้รับทุน
1.ถึงแก่กรรม
2.พ้นสภาพจากการเป็นนิสิต
3.สละสิทธิ์โดยมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร
นักศึกษาที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร 077-355-637

56

ด้วยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะรับสมัครทุน              1 มหาวิทยาลัย 1 ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     (ทุกสาขาวิชา) ท่านใดสนใจขอรับทุน ให้ติดต่อที่งานกิจการนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 โดยทุนการศึกษามีรายละเอียด คือ
1. ได้รับยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรในสาขาวิชาที่ศึกษา
2. ทุนการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 20,000 บาท ต่อปีการศึกษา จำนวน 1 ทุน
นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี (ชั้นปีที่ 2 – 3) รหัส 55 – 54
2. มีผลการเรียนขณะขอรับทุนไม่ต่ำกว่า 2.50
3. มีความประพฤติเรียบร้อย ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความตั้งใจในการเรียน
4. ขณะขอรับทุน ต้องไม่ได้รับทุนได้เปล่าอื่นๆ (ยกเว้นทุน กยศ.)
การเพิกถอนสิทธิ์ของผู้ที่ได้รับทุน
1.ถึงแก่กรรม
2.พ้นสภาพจากการเป็นนิสิต
3.สละสิทธิ์โดยมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร
                                                                                                      นักศึกษาที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
                                                                                                  งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
                                                                                                                         โทร 077-355-637