ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัยครั้งที่ 12 “พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (University Engagement for Sustainable Development)

 

 

วันที่ 27-28 ตุลาคม 2559

ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรรษา (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี