คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

ในวันที่ 29 เมษายน 2557 (ตรงกับขึ้น  1  ค่ำ  เเดือน 6 )

โดยสามารถบริจาคปัจจัยทำบุญได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 เมษายน 2557 และขออารธนาคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก

ร่วมทั้งผลบุญที่ท่านได้ทำครั้งนี้ โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบสุข

ความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนาสารสมบัติทุกประการเทอญ