ชื่อ – สกุล
Miss Tipsatree  Tipmontree
ตำแหน่ง Lecturer
วุติการศึกษา
Master of Arts, English for Business and Technology (International Program)
สถาบันการศึกษา The University of Thai Chamber of Commerce
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ Teaching English, Reserch, Recruitment Specialist, Career Coaching