คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์บดินทร์ธร บัวรอด และอาจารย์อรอุษา หนองตรุด ในโอกาสที่ ได้รับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) ประจำปีการศึกษา 2557 แนวทางที่ 2 (แนวทาง ก)