นักศึกษาสาขายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ลงพื้นที่จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา

แก่นักเรียนโรงเรียนวัดเดิมเจ้า ตำบลป่าเว อำเภอไชยา และร่วมพัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียน เมื่อวันที่ี่ 12 มิถุนายน 2558

{AG}tt{/AG}