ชื่อ – สกุล
ดร.ศิริรัตน์  ชูพันธ์  อรรถพลพิพัฒน์
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา
อ.ด. (ภาษาศาสตร์)
สถาบันการศึกษา
อีเมล์ ammyarts@hotmail.com
โทรศัพท์ภายใน 1140
ความเชี่ยวชาญ