ชื่อ – สกุล
นางจุรีภรณ์  จันทรมาศ
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณบดี
บริหารงานทั่วไปวุติการศึกษา (สูงสุด)
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน- 077-913363
ความเชี่ยวชาญ การบริหาร