ชื่อ – สกุล
Miss Natchaya  Thongphan
ตำแหน่ง Lecturer
วุติการศึกษา
Master’s Degree (English for Specific Purposes)
สถาบันการศึกษา Kasetsart University
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ Teaching to Speakers of other Languages/MC