ชื่อ – สกุล
Mrs. Thanisa  Sukrarom
ตำแหน่ง Lecturer
วุติการศึกษา M.A. (Libralies and Information Science)
สถาบันการศึกษา Srinakarinwirot University
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ Local Information, School Library, Public Library