ชื่อ – สกุล
นางสาวธณิศา  สุขขารมย์
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อีเมล์ tanisabeau@gmail.com
โทรศัพท์ภายใน 1153
ความเชี่ยวชาญ สารสนเทศท้องถิ่น,ห้องสมุดโรงเรียน, ห้องสมุดประชาชน