ชื่อ – สกุล
นางสาวนุสรา  เพ๊งแก้ว
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
บริหารงานทั่วไปวุติการศึกษา (สูงสุด)
กศ.ม. การวิจัยและประเมิน
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ ด้านวิจัย