ชื่อ – สกุล
นางสาวบูรเณ์เพ็ญ  อัครบัณฑิตสกุล
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษา (สูงสุด)
บธ.บ. (การบัญชี)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
อีเมล์ boorapen@gmail.com
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ