ชื่อ – สกุล
นางสาววัชรีญา  ยะวิเชียร
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา
ศศ.ม. (วรรณกรรมจีนร่วมสมัย)
สถาบันการศึกษา
อีเมล์ watchareeya@live.cn
โทรศัพท์ภายใน 1136
ความเชี่ยวชาญ