ชื่อ – สกุล
นางสาวอัมพวรรณ  หนูพระอินทร์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
บริหารงานทั่วไปวุติการศึกษา (สูงสุด)
บธ.ม.
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อีเมล์ ampawan.nup@gmail.com
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ ด้านงานวารสาร