ชื่อ – สกุล
นางสาวอุมา  สินธุเศรษฐ
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
M.A. (Chinese Study)
สถาบันการศึกษา
อีเมล์ uma.sinthuset@gmail.com
โทรศัพท์ภายใน 1136
ความเชี่ยวชาญ