ชื่อ – สกุล
นางสาวเยาวลักษณ์  กากแก้ว
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
วุติการศึกษา (สูงสุด)
ค.ม. หลักสูตรการสอน
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ ด้านหลักสูตรและประกันคุณภาพ