ชื่อ – สกุล
นางสาวเยาวลักษณ์  ปานแดง
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
บริหารงานทั่วไปวุติการศึกษา (สูงสุด)
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา สถาบันราชภัฎสุราษฎร์ธานี
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ การบริหาร