ชื่อ – สกุล
Mr. Chainarrong  Jara
ตำแหน่ง Lecturer
วุติการศึกษา
Master of Arts (M.A.) Social Development
สถาบันการศึกษา Khonkaen University
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ The Administration Management Debt of Household Part.