ชื่อ – สกุล
ผศ.ธีรศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์
ตำแหน่ง ผศ. (ประธานหลักสูตรจิตรกรรม)
วุติการศึกษา ศ.ม. (จิตรกรรม)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
อีเมล์ tirasak_1@hotmail.co.th
โทรศัพท์ภายใน 1126
ความเชี่ยวชาญ จิตรกรรม