ชื่อ – สกุล
ธีรศักดิ์     ทรงนุ้ยพราหมณ์
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา (สูงสุด)
ศิลปมหาบัณฑิต
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ จิตรกรรม