ชื่อ – สกุล
นายปานเผด็จ  นวนหนู
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
วุติการศึกษา (สูงสุด)
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
อีเมล์  panpadet@hotmail.com
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ