ชื่อ – สกุล
นายพิชัย  สุขว่น
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
กศ.ม. (ศิลป์ศึกษา)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ จิตรกรรม