ชื่อ – สกุล
ดร.พิชัย  สุขวุ่น
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
กศ.ม. (ศิลปศึกษา)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อีเมล์ pichaiart@hotmail.com
โทรศัพท์ภายใน 1126
ความเชี่ยวชาญ จิตรกรรม