ชื่อ – สกุล
นายมาโนชญ์  ยกเชื้อ
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา)
สถาบันการศึกษา
อีเมล์                  kalamailman@gmail.com
โทรศัพท์ภายใน 1130
ความเชี่ยวชาญ