ชื่อ – สกุล
นายสิทธิพันธ์  พูนเอียด
ตำแหน่ง อ่าจารย์
วุติการศึกษา
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
สถาบันการศึกษา
อีเมล์ bible_sittipan@hotmail.com
โทรศัพท์ภายใน 1150
ความเชี่ยวชาญ