ชื่อ – สกุล
นายอยับ  ซาดัดคาน
ตำแหน่ง อ่าจารย์
วุติการศึกษา
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อีเมล์ sadadkranz@gmail.com
โทรศัพท์ภายใน 1150
ความเชี่ยวชาญ