ชื่อ – สกุล
นายอโนเชาว์  เพชรรัตน์
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา
อ.ม. (การแปลและการล่าม)
สถาบันการศึกษา
อีเมล์ anochaothegreat@gmail.com
โทรศัพท์ภายใน 1146
ความเชี่ยวชาญ