ชื่อ – สกุล
นางสาวนุชนาฏ  อิ่มใจดี
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา
ศศ.ม. (การแปลอังกฤษ-ไทย)
สถาบันการศึกษา
อีเมล์ neverdown2525@gmail.com
โทรศัพท์ภายใน 1140
ความเชี่ยวชาญ