บันทึกข้อตกลงนามความร่วมมือ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและศูนย์พัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557