ชื่อ – สกุล
Mr. Montree  Duangchana
ตำแหน่ง Lecturer
วุติการศึกษา
Music Eduacation
สถาบันการศึกษา Chulalongkorn University
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ Voice Training, Classical Guitar Chorus