ชื่อ – สกุล
นายมนตรี  ด้วงชนะ
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อีเมล์ chulamusicschool@gmail.com
โทรศัพท์ภายใน 1130
ความเชี่ยวชาญ การขับร้อง กีตาร์คลาสสิก การขับร้องประสานเสียง