ชื่อ – สกุล
นายบัญชา   อาษากิจ
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
ศศ.ม. (ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ ปฏิบัติกีตาร์ไฟฟ้า